Splošni pogoji WTB d.o.o. za spletna mesta


I. Veljavnost in uporaba splošnih prodajnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika, ki obišče oziroma uporablja spletno mesto, ki jih upravlja družba WTB d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: upravitelj),v času sprejetja teh splošnih prodajnih pogojev dostopno na domenah in njihovih poddomenah:

 • nabavna-asistenca.si (vse verzije)
 • preklop.si (vse verzije)
 • topkrediti.si (vse verzije)

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Upravitelj vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi prodajnimi pogoji ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletnega mesta, predvsem pa da ne uporabljajo storitev, ki jih ponuja spletno mesto.

II. Definicije uporabnikov spletnega mesta

Spletno mesto služi kot komunikacijsko orodje preko katerega komunicirajo uporabniki. Spletno mesto je prilagojeno uporabi pametnih mobilnih in fiksnih naprav.

Uporabnik spletnega mesta je oseba, ki obišče spletno mesto.

Ponudnik/naročnik je oseba, ki se je registrirala in naročila storitev, ki jo ponuja spletno mesto. Ponudnik/naročnik je tisti, ki sproži kakršnokoli komunikacijo ali ponuja ter prodaja svoje blago in storitve kupcem preko spletnega mesta.

Kupec je oseba, ki vstopi v interakcijo s ponudnik/naročnikom, sprejme ali potrdi naročilo, kupi blago ali storitev oz. opravi kakršnokoli drugo komunikacijo s ponudnikom/naročnikom. Kupec je tudi oseba, ki preko spletnega mesta pošlje povpraševanje ponudniku/naročniku.

Nagovorni partner je oseba, ki ima svojo bazo fizičnih ali pravnih oseb ter (skladno z varovanjem osebnih podatkov) omogoči ponudnik/naročniku nagovor teh oseb z uporabo storitev spletnega mesta.

Registrirani uporabniki so ponudniki/naročniki, kupci in nagovorni partnerji.

III. Informacije o upravitelju in komunikacija z upraviteljem

Upravitelj in sedež: WTB d.o. informacijske storitve, d.o.o. (skrajšano; WTB d.o.o.), Ul. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@nabavna-asistenca.si . Komunikacija poteka v slovenskem jeziku.

Matična številka: 1623974000

ID za DDV: SI56313748

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenija, dne 29.5.2001.

Direktor: Igor Hiti

IV. Registracija uporabnika

Z registracijo uporabnik upravitelju spletnega mesta daje dovoljenje za uporabo posredovanih podatkov in osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Uporabnik daje upravitelju dovoljenje za uporabo posredovanih podatkov s potrditvijo »disclaimerjev« ob vstopu na spletno mesto oz. v katerikoli drugi točki procesa na spletnem mestu, s katerimi potrjuje, da se je seznanil z Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti ter posledično postane registrirani uporabnik.

Upravitelj lahko uporablja posredovane podatke za lastno obdelavo, namen komunikacije z registriranimi uporabniki in ponujanje drugih storitev/blaga upravitelja. Upravitelj lahko povpraševanja in osebne podatke uporabnikov posreduje ponudnikom/naročnikom za nadaljnjo uporabo, potrebno medsebojno komunikacijo in pripravo ponudb.

Vsak registrirani uporabnik se lahko odjavi na način, da pošlje elektronsko pošto na naslov info@nabavna-asistenca.si z naslovom odjava. V besedilo vpiše svoj ime in priimek in GSM številko in e-mail.

Uporabnik garantira, da so podatki, ki jih je poslal upravitelju ali drugim uporabnikom spletnega mesta, točni. Upravitelj ima pravico kadarkoli odstopiti od pogodbe, če ugotovi, da posredovani podatki niso točni, so lažni ali zavajajoči, prav tako pa ima pravico zahtevati od uporabnika odškodnino.

V. Potek naročila storitev upravitelja spletnega mesta

Plačljiva storitev spletnega mesta je komunikacija med ponudniki/naročniki, ki je opisana v zavihku »O storitvi«.

O celotnem znesku plačila (cena storitve, davek, morebitni ostali stroški) je ponudnik/naročnik obveščen v procesu komercialnega dogovora z upraviteljem, vendar še pred oddajo naročila, ki ponudnika/naročnika zavezuje. Cene storitev so navedene v evrih.

Za izbrane storitve mora ponudnik/naročnik opraviti zahtevano plačilo in poslati upravitelju spletnega mesta ustrezne dokumente. Upravitelj spletnega mesta naročilo po prejetem plačilu in pregledu poslane dokumentacije odobri in aktivira, zavrne ali ponudnika/naročnika pozove k dopolnitvam. V primeru zavrnitve upravitelj spletnega mesta ponudniku/naročniku vrne plačani znesek.

V postopku naročila plačljive storitve se šteje, da se je pred oddajo naročila, ki ponudnika/naročnika zavezuje, ponudnik/naročnik seznanil z bistvenimi lastnostmi naročene storitve, splošnimi pogoji, s ceno storitve, vključno z davkom na dodano vrednost ter z možnostmi in roki plačila.

VI. Pogodba in zagotovitev naročenih storitev spletnega mesta

V primeru, da se z uporabnikom ne podpisuje pogodba, se šteje da je pogodba o uporabi storitev spletnih strani sklenjena s potrditvijo naročila, plačilom ali podpisom pristopnice.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med upraviteljem in uporabnikom.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje ali cenik storitev.

VII. Podaljšanje pogodbe oz. naročila na storitev spletnega mesta upravitelja

Registrirani uporabnik, ki je naročen na storitve spletnega mesta upravitelja, lahko upravitelj pred potekom naročila obvesti o prihajajočem poteku pogodbe in ga povabi k podaljšanju in ponovnemu plačilu storitev. Uporabnik mora do izteka roka, za katerega je naročil storitve ponovno plačati storitev po ponudbi, sicer mu upravitelj lahko blokira račun. S plačilom uporabnik sprejema v tistem trenutku veljavne splošne pogoje spletnega mesta.

Uporabnik lahko v 30 dneh po preteku roka za plačilo podaljšanja naročniškega razmerja plača ponujeni znesek in mu upravitelj ponovno omogoči uporabo njegovega uporabniškega računa z deblokado. V kolikor niti v 30 dneh po preteku roka za plačilo uporabnik ne nakaže plačila, si upravitelj pridržuje pravico trajne blokade uporabniškega imena.

V kolikor registriran uporabnik 365 dni ne uporablja uporabniškega računa, si upravitelj spletnega mesta pridržuje pravico blokirati ali zbrisati uporabniški račun.

VIII. Načini plačila

Naročene storitve lahko uporabnik plača po navodilih v prijavnici oz. je to opredeljeno v ponudbi, naročilnici, potrditvi naročila ali pogodbi.

IX. Izključitev odgovornosti

Spletno mesto deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Upravitelj si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih ali drugih večjih zapletov delovanje spletnega mesta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletnega mesta in njegovih storitev Upravitelj uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali oviranega delovanja spletnega mesta, niti povrniti celo ali del naročnine na storitve upravitelja. Upravitelj si bo prizadeval morebitne motnje v delovanju spletnega mesta odpraviti v čim krajšem času.

Zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov lahko povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. Upravitelj spletnega mesta ne odgovarja za napake, pravilnost podatkov, izvedbo naročil, dobavo, ki si jih izmenjajo uporabniki spletnega mesta. V primeru, da uporabnik spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@nabavna-asistenca.si.

Upravitelj ne odgovarja za komunikacijo med kupcem in ponudnik/naročnikom oz. med uporabniki portala znotraj spletnega mesta ali zunaj. Upravitelj izključuje svojo odgovornost za kakršnokoli škodo bi nastala uporabniku zaradi uporabe spletnega mesta. Prav tako izključuje svojo odgovornost, če se v sistemu nekdo pojavlja z lažnimi, zavajajočimi ali izmišljenimi podatki, oz. pošilja zavajajoče, lažne ali nepopolne podatke ali informacije, ki niso v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

Z registracijo uporabnik dovoljuje, da ga drugi uporabniki ocenjujejo in da so te ocene javno objavljene na spletnem mestu upravljalca.

X. Odstop od pogodbe in reklamacije

Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe za uporabo storitev spletne strani , razen če ni dogovorjeno drugače, vendar mu upravitelj ni dolžan vrniti plačil za storitev.

Če ima uporabnik reklamacijo na naročeno storitev upravitelja spletnega mesta, mora le to v pisni obliki poslati bodisi na naslov WTB d.o.o., Ul. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@nabavna-asistenca.si . Upravitelj bo skušal v najkrajšem možnem roku odgovoriti na reklamacijo uporabnika.

Upravitelj lahko kadarkoli odstopi od pogodbe z uporabnikom, če:

 • uporabnik krši splošne pogoje spletnega mesta. V tem primeru je upravitelj najprej dolžan ponudnik/naročnika pisno obvestiti o kršitvi po e-pošti, ki jo je navedel ob prijavi. Če ponudnik/naročnik še vedno krši splošne pogoje, mu upravitelj blokira uporabniški račun in odpove pogodbo;
 • uporabnik s svojo uporabo spletnega mesta krši prisilne predpise.
 • Uporabnik povzroča upravitelju škodo;
 • uporabnik storitve spletnega mesta ne uporablja za lastne namene;
 • se uporabnik spletnega mesta predstavlja kot druga oseba oz. če uporabnik navaja neresnične podatke;
 • krši dobre poslovne običaje;
 • upravitelj prejme pritožbo glede dejanj ali objavljenih podatkov, ki so se zgodila/prenašala na ali preko spletnega mesta upravitelja.

V primeru, da pride do odpovedi pogodbe po krivdi uporabnika, je porabnik dolžan poravnati vse svoje zapadle obveznosti in stroške povezane z odpovedjo.

XI. Pravice intelektualne lastnine

Vsak uporabnik spletnega mesta lahko na spletnem mestu objavlja le vsebine, za katere ima pridobljene avtorske pravice. Za zlorabo objavljenih avtorskih pravic in povzročeno škodo uporabnik odgovarja samostojno.

Če na spletnem mestu najdete avtorsko vsebino, ki ne pripada uporabniku, vas naprošamo, da nas o tem nemudoma obvestite.

Upravitelj prepoveduje objavo vsebin spletnega mesta v drugih medijih, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem upravitelja.

Upravitelj je imetnik avtorske in vseh sorodnih pravic na storitvi (in v zvezi z njo), ki je predmet te pogodbe, vključno z vsemi upravičenji, ki gredo avtorju v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (»ZASP«, Uradni list RS, št. 21/95, s spremembami in dopolnitvami).

Vsi vnosi, spremembe, dopolnitve in druge predelave aplikacije (v nadaljevanju »stvaritev«) s strani katerekoli stranke te pogodbe so last upravitelja in se stvaritev prostorsko in časovno izključno prenese na upravitelja za področje celotnega sveta (v obsegu dovoljenem z veljavno zakonodajo), kar pomeni, da lahko upravitelj s stvaritvijo neomejeno razpolaga (reproducira, prilagaja, prireja, distribuira, itd). Pogodbeni stranki se dogovorita, da se avtorske in sorodne pravice na vseh delih katerekoli stranke te pogodbe, ki so izvedena po tej pogodbi in se štejejo kot avtorska dela ter so izražena v kakršnikoli obliki, prenesejo na upravitelja in so last upravitelja.

V izogib dvomu, so na upravitelja v primeru iz tega člena prenesene vse materialne avtorske pravice določene v 22. členu ZASP.

Določila tega člena se ne nanašajo na vnose grafičnih (CGP) elementov, izdelkov oz. storitev in drugih elementov, ki so avtorsko zaščiteni s strani ponudnik/naročnika.

XII. Uporabniki in varstvo osebnih podatkov

Upravitelj, ponudnik/naročnik in nagovorni partner so dolžni pri izpolnjevanju svojih obveznosti po tej pogodbi, v celoti spoštovati določila vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR) ter druge veljavne zakonodaje na področju varstva in obdelave osebnih podatkov.

Upravitelj se zavezuje obdelovati osebne podatke v skladu z dobrimi poslovnimi praksami in delovati v skladu z veljavno zakonodajo.

Več o politiki varovanja osebnih podatkov upravitelje je opredeljeno na spletnem mestu na naslednji povezavi nabavna-asistenca.si/vop.

V primeru kakršnihkoli kršitev s strani uporabnika, ki bi imele za posledico kakršnekoli kazni, globe ali podobno za upravitelja, bo uporabnik upravitelju nadomestil finančno izgubo povezano s tem. Prav tako bo v primeru zavestnih kršitev s strani upravitelja, ki bi imele za posledico kakršnekoli kazni, globe ali podobno za uporabnika, upravitelj uporabniku nadomestil finančno izgubo povezano s tem.

XIII. Splošni pogoji nakupa opravljenega z uporabo storitev spletnega mesta

Sklop pogojev v tej točki velja za primere, ko kupec opravi nakup blaga ali storitev preko spletnega mesta in jih je ponudnik/naročnik dolžan spoštovati. V primeru, da se ti splošni pogoji razlikujejo s splošnimi pogoji akcije/kampanje, ki jih z uporabo storitev spletnega mesta izvaja ponudnik/naročnik, se upoštevajo splošni pogoji, ki so ugodnejši za kupca.

1. Pogodba

Ko kupec odda naročilo in potrdi strinjanje s splošnimi pogoji je kupoprodajna pogodba na daljavo sklenjena.

2. Odstop od pogodbe / vračilo blaga in postopek vračanja blaga, takoj po prejemu

Kupec ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe brez navedbe razloga. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov prodajalca: info@nabavna-asistenca.si. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec nosi strošek vračila blaga.

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Prodajalec vrne prejeta plačila kupecu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal prodajalcu.

Odstop od pogodbe ni mogoč:

 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za brivnike, depilatorje, strižnike, zobne ščetke, oblikovalce brade, dodatke za britje, laserske odstranjevalce dlačic, strižnike nosnih/ušesnih dlačic, prirezovalnike dlačic na telesu, dodatke za nego zob, dodatke in nastavke za osebno nego, otroške pripomočke in vse vrste ušesnih slušalk, ki niso original zapakirani oz. je bil odstranjen varnostni pečat ter nakazujejo uporabo izdelka.

3. Stvarne napake

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  • Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

   Prijavo stvarne napake kupec sporoči na e-naslov prodajalca: info@nabavna-asistenca.si. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

   4. Garancija

   Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih.

   Reklamacijo povezano z garancijo izdelka kupec sporoči na e-naslov prodajalca: info@nabavna-asistenca.si. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

   Pravico do uveljavljanja garancije in vračila kupnine natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

   Garancija ne velja v primerih:

   • če potrošnik ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka,
   • da je v izdelek posegala nepooblaščena oseba,
   • da je izdelek mehansko poškodovan,
   • če je okvara nastala zaradi izlitja baterij,
   • če je okvaro povzročilo izredno nihanje omrežne napetosti ali višja sil
   • in drugih primerih, ki jih navaja izdajatelj garancije.

    

   XIV. Pritožbeni postopki

   Družba WTB d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda pisno na naslov družbe ali prek e-poštnega naslova info@nabavna-asistenca.si.

   WTB d.o.o. bo poslal odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov stranke v najkrajšem možnem času. V primeru, da stranka ni zadovoljna z rešitvijo pritožbe, lahko vloži tožbo pri stvarno pristojnem sodišču.

   XV. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

   Skladno z zakonskimi normativi družba WTB d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

   WTB d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

   XVI. Končne določbe

   Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

   Za pravna razmerja med uporabniki in upraviteljem se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

   Ti splošni pogoji veljajo od 1.5.2022.

Naložbo (Vavčer za digitalni marketing - spletna stran) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.